Les deduccions a l'IRPF, aplicables a la rehabilitació d'habitatges i a l'adquisició de cotxes elèctrics

29 | 05 | 24
| Sector immobiliari

Quan la Declaració de Renda s'ha entregat, l'única manera de rebre diners és que "surti a retornar"? No: també pots estalviar mitjançant les deduccions. Per això, cal dedicar-hi el temps necessari per aplicar-te les que encaixin amb el teu cas.

La pregunta inicial ve a tomb perquè, en aquest text, estudiarem dues deduccions a l'Impost de la Renda de les Persones Físiques (d'ara endavant IRPF). 

 

IRPF: entendre les característiques i els condicionants

 

1. Quines són les característiques de l'IRPF?

 

És un tribut:

 • Personal

 

 • Directe

 

Els seus principis rectors són:

 • Igualtat

 

 •  Generalitat

 

 • Progressivitat

 

2. Quines legislacions articulen l'IRPF?


 

 • La Llei 35/2006 és la regulació de l'IRPF 

 

 • El Reial Decret 439/2007 que desenvolupa el Reglament de la Llei 

El Reglament és prioritari sobre la Llei perquè: 

- Desplega efectes jurídics

- És interpretable pels jutges

Enllaç a la Llei 35/2006

Enllaç al Reial Decret 439/2007

 

3. Quins són els precedents de l'actual IRPF? Quan neix amb el format actual?

 

a) El 1932 se n'aprovà l'embrió 

b) Als anys quaranta, no hi va haver cap tribut global sobre la riquesa.

c) Del 1964 al 1978 s'assajà l'"Impuesto General sobre la Renta de las Personas Físicas"    

L'actual format de l'IRPF neix el 1978 amb l'ambició d'entrar a Europa.

 

4. Quins condicionants sociopolítics han fet evolucionar el tribut?

 

 • La progressiva descentralització política: El 1978 no existia cap Comunitat Autònoma . El 2024, elles recapten la meitat de l'IRPF 

     

 •  Les prioritats de cada partit en política pública

 

 • Les obligacions fiscals derivades de la progressiva integració a Europa:

- Comunitat Econòmica Europea (1986-1993)

- Neix la Unió Europea (1993-)

- Integració a l'Euro (2002-)   

 

5. A grans trets, com ha anat variant el disseny tècnic de l'IRPF?

 

- S'han anat modificant: mínim exempt, trams impositius, quota de l'IRPF, a més, han sorgit cada cop més deduccions 

 

 

El paper de les deduccions en la descarbonització de la Unió Europea

 

1. Com es defineix deducció?

 

Com: "reducció, sobre la base imposable, de la renda subjecta a imposició fiscal"1
 

1 Font: Termcat

 

2. Ens podem aplicar una deducció per un concepte no previst pel legislador?

  

Mai: comporta una sanció del 15% sobre la quantitat rebuda.  Per evitar aquesta taca al teu expedient tributari, els nostres fiscalistes recomanen:

 

 • Repassar a fons la legislació tributària

 Clica l'enllaç a la web general d'Hisenda

 

 • Consultar un gestor professional

Fer-ho surt a compte perquè en cas d'error o d'omissió voluntària la sanció pot ser molt elevada. A més:

- Ni els tribunals reconeixen el "dret a l'error", ni tampoc, la ignorància de la Llei t'excusa de complir-la 

 

 

 • Actuar sempre de bona fe   

No busquis enganyar Hisenda, la seva capacitat inspectora és lenta però implacable.

 

3. Què suposa l'existència i aplicació de les deduccions en impostos?

 

La resposta depèn de l'angle des del qual observem aquesta eina de política fiscal:

 • Des del punt de vista del contribuent: Suposa pagar menys

 

 •  Des del punt de vista de  l'Administració d'Hisenda: La deducció suposa una disminució d'ingressos

 

 • Des del punt de vista del disseny del tribut: Les deduccions el fan més complex2 

   Descobreix la 'flat tax': alternativa a la complexitat que introdueixen les deduccions 

 

4. Vols descobrir tres deduccions per fer el teu habitatge més sostenible i confortable? 

 

El Reial decret 19/2021, de 5 d'octubre, que pots consultar en aquest enllaç, va introduir la Llei d'IRPF tres deduccions temporals (fins l'exercici 2024):

 

 1.  20 per 100 per obres que redueixin la demanda de calefacció i refrigeració. La base màxima per aplicar-se aquest benefici fiscal és 5.000€

 

Exemples de la seva aplicació són:

a) Quan s'aposta per dobles finestres 

b) Quan se substitueixen les calderes de gas per les de biomassa

 

    2. 40 per 100 per obres que redueixin el consum d'energia primària no renovable. La base màxima per aplicar-se aquest benefici fiscal és 7.500€.

 

Exemples de la seva aplicació són:

  a) La instal·lació a les parets de panells aïllants (extradossats)

  b) L'aïllament tèrmic als falsos sostres 

  c) Sistemes per aerotèrmia  (calefacció i d'aire condicionat)

 

   3. 60 per 100 per obres de rehabilitació energètica d'edificis d'ús predominant residencial. La base màxima per aplicar-se aquest benefici fiscal és de 5.000 € anuals o acumulada de 15.000.

 

Exemples de la seva aplicació són:

a) Obres d'increment de l'aïllament de les façanes

b) Millores en:

- L'envolvent tèrmic

- Cobertes

- Trencament dels ponts tèrmics 

- La integració en l'edifici de sistemes o instal·lacions d'energies renovables

 

5. Les tres deduccions anteriors són compatibles entre si?

 

En absolut .

 

6. Per optar a aquest benefici fiscal, cal complir algun requisit?

 

Obtenir dos certificats energètics: 

- El primer quan l'obra comença

- El segon quan acaba

 

7. Qui emet els dos certificats energètics? Per què són imprescindibles?

 

Un tècnic homologat (accedeix al Reial Decret 390/2021 on es regula la certificació de l'eficiència energètica).

Els certificats energètics són imprescindibles per acreditar davant l'administració que els supòsits que motiven les deduccions -l'estalvi energètic i la rehabilitació de l'habitatge- realment s'han produït.

 

8. A continuació analitzem la deducció per l'adquisició de vehicles elèctrics endollables 

 

8.1 Quins requisits han de complir els vehicles que adquireixo?

 

 • No podran estar vinculats a una activitat econòmica

 • Hauran d'estar matriculats per primera vegada a Espanya abans de 31 de desembre de 2024 

 • El preu de venda del vehicle adquirit no podrà superar l'import màxim establert,

 

8.2 Quina és la base màxima de deducció?

 

20.000 €.

 

8.3 Quin és el percentatge de deducció i en quin període impositiu s'aplica?

 

Per aplicar-se la deducció, des del 30 de juny de 2023 fins al 31 de desembre de 2024, hi ha dues alternatives:

 

a) Si adquireixes el vehicle podràs deduir el 15% del valor d'adquisició. En aquest cas, hauràs de practicar la deducció durant el període impositiu en el qual matriculis el vehicle.

 

b) Si entregues quantitats, a compte de la futura compra del vehicle que suposin, com a mínim, el 25% del valor d'adquisició podràs practicar la deducció pel 15% del valor d'adquisició.

L'abonament de la quantitat restant i l'adquisició del vehicle hauràs de realitzar-los abans que finalitzi el segon període impositiu immediatament posterior a aquell en el qual es va produir el pagament d'aquesta quantitat3.

3: Font: Hisenda

Fins a l'u de juliol pots treure profit d'aquest text. 

 

 

 

: