Avís legal

1. TITULARITAT DEL WEB

FINQUES FELIU S.L.

Vía Augusta 143 3º

08021 Barcelona

Tel: 93 200 59 79

e-mail: lopd@finquesfeliu.es

CIF:B-65865677

Registre Mercantil: Registre Mercantil de Barcelona, volum 21632, foli 145, full B25615

Registre AICAT Nº177

2. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

Aquestes condicions (en endavant denominades “avís legal”) tenen per objecte regular l’ús d’aquest web i de la resta de webs titularitat de FINQUES FELIU S.L. ( en endavant “El Titular de la Web”).

L’accés i la utilització del lloc web per part de l’usuari representa l’acceptació expressa, plena i sense reserves dels avisos legals, les condicions i els termes d’ús que conté. L’accés i la utilització d’aquest web és responsabilitat exclusiva de l’usuari.
 

EL TITULAR DE LA WEB pot oferir a través del lloc web, serveis o productes que poden estar sotmesos a unes condicions particulars pròpies sobre les quals s’informarà l’usuari en cada cas concret i que desenvolupen i complementen aquest avís legal.
 

Aquest web s’ha desenvolupat en benefici de clients actuals o potencials de EL TITULAR DE LA WEB

3. OBLIGACIONS DE L’USUARI

L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els continguts i els serveis d’acord amb la Llei, els bons costums, les exigències de la bona fe, aquest avís legal i altres condicions aplicables que s’incloguin en aquest web.
 

Està expressament prohibit:
 

 1. Utilitzar qualsevol dels continguts i serveis amb finalitats o efectes il.lícits, prohibits en aquest avís legal i en altres condicions aplicables, lesius dels drets i dels interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de EL TITULAR DE LA WEB

   

 2. Utilitzar continguts i serveis que estiguin protegits per qualsevol dret de propietat intel.lectual o industrial pertanyents al TITULAR DE LA WEB o a tercers sense que l’usuari hagi obtingut prèviament dels titulars l’autorització necessària per dur a terme l’ ús que efectua o que pretén efectuar.

   

 3. Reproduir, copiar, distribuir, comunicar, transformar o modificar els continguts tret que disposi de l’autorització del titular dels corresponents drets o estigui legalment permès.

   

 4. Incorporar virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el funcionament normal de la xarxa, el sistema o equips informàtics del TITULAR DE LA WEB o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i els arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics.

   

 5. L’obtenció o l’intent d’obtenció dels continguts utilitzant per fer-ho mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició amb aquesta finalitat en general, dels que s’emprin habitualment a Internet amb aquesta finalitat sempre que no comportin un risc de dany o inutilització del web, dels serveis i dels continguts.
   

L’usuari es compromet a no retirar, suprimir, alterar, manipular ni modificar de cap manera:
 

 1. Les notes, llegendes, indicacions o símbols que EL TITULAR DE LA WEB o bé els titulars legítims dels drets incorporin a les seves propietats en matèria de propietat intel.lectual o industrial.
   
 2. Els dispositius tècnics de protecció o identificació que puguin presentar els continguts.
   
 3. L’accés, la visualització i, si escau, la descàrrega dels continguts i dels serveis s’ha de fer sempre, i en tot cas, amb finalitats privades i no comercials.

L’usuari es compromet a custodiar adequadament les dades identificadores (usuari–contrasenya) per accedir als serveis que s’ofereixen al web. Així mateix, es compromet a no cedir-ne l’ ús ni permetre-hi l’accés a tercers. L’usuari serà responsable pels danys i els perjudicis que es puguin derivar d’un ús indegut d’aquesta informació.
 

L’usuari garanteix l’autenticitat i la veracitat de totes les dades que comuniqui, i és responsabilitat seva actualitzar la informació subministrada.

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts del lloc web (URL), tant els textos, com les imatges, els arxius d’àudio i vídeo, el disseny gràfic, el codi font, els logos, les marques etc., són titularitat exclusiva de EL TITULAR DE LA WEB o de tercers titulars que han autoritzat degudament la seva inclusió en el web i estan emparats per la normativa reguladora de la propietat intel.lectual i industrial.

 

L’usuari s’obliga a respectar els drets de propietat industrial i intel.lectual de EL TITULAR DE LA WEB i de qualsevol altre tercer. L’ús o l’accés a aquesta pàgina web no comporta l’atorgament de cap dret sobre les marques, els noms comercials o els signes distintius de cap classe continguts al web.
 

L’usuari pot descarregar, copiar electrònicament i imprimir parts dels continguts del lloc web, sempre que això sigui per a ús privat, no comercial. Està expressament prohibida la utilització del contingut del web amb finalitats públiques o comercials.
 

EL TITULAR DE LA WEB es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació que conté el web així com la configuració, les prestacions i els serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de cap avís previ.
 

EL TITULAR DE LA WEB es reserva el dret a eliminar la totalitat o part d’aquest web.

5. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del lloc web. En conseqüència, EL TITULAR DE LA WEB, els seus socis, empreses del grup, col.laboradors i representants, queden exonerats de qualsevol mena de responsabilitat que es pugui derivar de les accions de l’usuari.
 

EL TITULAR DE LA WEB farà tots els esforços i utilitzarà tots els mitjans raonables per evitar qualsevol error en els continguts del web.
 

EL TITULAR DE LA WEB farà tots els esforços i utilitzarà tots els mitjans raonables perquè el web estigui disponible si bé no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al web ni assumeix cap responsabilitat per problemes tècnics o fallades que es produeixin durant la connexió a Internet.

6. POLÍTICA RESPECTE A LES DADES PERSONALS OBTINGUDES A TRAVÉS DEL WEB

Consultar la nostra política de privacitat.

7. COOKIES

EL TITULAR DE LA WEB pot utilitzar cookies. Per a més informació, consultar la nostra política de cookies.

8. LLICÈNCIA D’ENLLAÇOS

Els usuaris i, en general, les persones que vulguin crear un enllaç han de complir les condicions següents, sempre amb autorització prèvia:
 

 1. L’usuari no pot reproduir, imitar, totalment ni parcialment, el contingut del web, ni l’aparença gràfica, ni ha de fer marc, ni enllaços encadellats de les pàgines de EL TITULAR DE LA WEB.

   

 2. No s’ha de crear cap browser, marc, ni cap entorn o barra de navegació sobre les pàgines del web.

   

 3. No s’han de fer manifestacions, indicacions falses, inexactes, incorrectes o denigradores sobre el web EL TITULAR DE LA WEB o les seves propietats i, en particular, no s’ha de declarar ni donar a entendre que EL TITULAR DE LA WEB col.labora, és un soci col.laborador i que en qualsevol forma ha supervisat o assumit els continguts o serveis oferts o posats a disposició de la pàgina web en què s’estableix l’enllaç.

   

 4. La pàgina web en què s’estableixi l’enllaç no ha de contenir cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o cap altre signe distintiu pertanyent a EL TITULAR DE LA WEB, a excepció dels signes que formin part del mateix enllaç o aquelles altres propietats que hagin estat llicenciades amb anterioritat per escrit per EL TITULAR DE LA WEB.

   

 5. La pàgina web en què s’estableixi l’enllaç no ha de contenir informacions ni continguts il.lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats i a l’ordre públic, tampoc no ha de contenir continguts contraris a cap dret de tercers.

   

 6. L’establiment d’enllaços no implica l’existència de relacions entre EL TITULAR DE LA WEB i el propietari de la pàgina web en què s’estableixi, ni l’acceptació ni l’aprovació de EL TITULAR DE LA WEB dels seus continguts o serveis.

   

 7. MENORS DE CATORZE ANYS

   

 8. Aquest web no està dirigit a menors de 14 anys, en conseqüència, s’han d’abstenir de facilitar-hi cap informació de caràcter personal.

   

 9. DENEGACIÓ I RETIRADA DE L’ACCÉS

   

 10. EL TITULAR DE LA WEB es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al web o als seus serveis, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, als usuaris que no compleixin aquest avís legal o altres condicions d’ús aplicables.

   

 11. MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D’ÚS
  EL TITULAR DE LA WEB, després de comunicar-ho als usuaris, es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment, els avisos legals, les condicions i els termes d’ús que contenen.
   
 12. LEGISLACIÓ APLICABLE
  Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o l’execució d’aquest avís legal es regeixen per la legislació espanyola.