10 Preguntes sobre l'Impost de la Renda de les Persones Físiques a les Comunitats de Propietaris

16 | 05 | 24
| Sector immobiliari

En l'àmbit individual i familiar tothom sap que la Declaració de Renda anual1 s'ha d'entregar completada i, evidentment, satisfer els impostos que pertoquin.

El que no és tan conegut és que, sí, ser copropietari a la Comunitat de Propietaris implica contreure obligacions fiscals.

 

 1:   Aquest 2024 el termini per aportar la informació de la Declaració de Renda és: entre el tres d'abril i l'u de juliol.

La Declaració de Renda sempre s'ha de fer quan se superi el "mínim exempt" que pel 2024 és de:

 

- 22.000 € amb un pagador 

- Descendirà als 15.000 € amb dos o més pagadors

En canvi, la Declaració de Renda mai s'ha de fer quan, amb l'ajuda d'un expert tributari, verifiquem ingressos inferiors menys que el "mínim exempt". 

 

Primera part: La Comunitat de propietaris ha de poder afrontar el cost de les actuacions de millora oportunes i els impostos que se'n puguin derivar de les mateixes  

 

1. Com pot la Comunitat de Propietaris fer realitat les diferents actuacions que s'hi aprovin? 

 

Amb un pressupost. Aquest ha de ser finançat per les quotes ordinàries de les persones copropietàries.

El concepte de quota ordinària es defineix com: "quantitat econòmica per fer front al manteniment general de l'edifici i cobrir-ne les despeses de caràcter general".

 

2. Quina seqüència ha de seguir la Junta de Propietaris per dotar la comunitat de propietaris de la capacitat econòmica per fer front a qualsevol mena de reparació urgent, millora o contractació de persones i serveis?  

 

Per tenir capacitat de despesa les persones integrants de la Comunitat de Propietaris han de fer els passos següents:

 

a) Aprovar el pressupost de la mateixa a la Junta Constitutiva.

Recorda que no n'hi ha prou amb celebrar només aquesta primera Junta. Un cop la Junta de Propietaris està constituïda s'ha de reunir, com a mínim, un cop l'any en sessió ordinària.  

 

 

b) Constituir el fons de reserva de la Comunitat

 •  Aquest no pot ser inferior al 5% de les despeses comunes 

 

 

 • La titularitat del fons de reserva és de tots els propietaris (...) sense que cap propietari tingui dret a reclamar-ne el retorn 

 

 

 • El fons de reserva ha de figurar en :

- Comptabilitat separada

- Un compte bancari especial a nom de la comunitat

 

 • Els romanents de cada any s'acumulen en el fons del següent2

2Font: article 553-6 del Codi Civil Català

 

c) Obrir un compte destinat només a dipositar les quotes ordinàries

 

Al marge de l'obligació legal de tenir pressupost. Paga la pena considerar el següent: Una comunitat sense capacitat d'emprendre actuacions s'aniria deteriorant sense remei.

En tot cas, per una comunitat de propietaris en millor estat a Finques Feliu t'oferim el nostre servei de manteniment periòdic a càrrec d'un arquitecte tècnic.   

 

3. Per què la Comunitat de Propietaris no pot pagar els impostos enlloc meu?

 

Simplement perquè la Comunitat de Propietaris no existeix com a ens jurídic (la Comunitat només existeix en tant que l'han constituït persones físiques i jurídiques). Així, l'imperatiu de sufragar impostos recau en aquestes persones perquè elles sí que són reals. 

 

4. Quins conceptes del Dret Tributari són principalment als fonaments de l'acció de pagar impostos?

 

Principalment dos:

 • Contribuent: persona física o jurídica que, sempre que ho estableixi una llei, ha de col·laborar a sostenir les despeses públiques.

 

 • Fet imposable: Descripció de l'acte o acció que comporta el pagament d’un determinat tribut

Els conceptes anteriors subratllen la importància del principi de legalitat perquè:

 

- Sense definir legalment el concepte "contribuent" no es pot concretar qui paga.

- Sense establir què motiva el pagament, qualsevol cobrament d'impostos seria nul de ple dret  

Des del moment que es posa en marxa el manteniment ordinari de la comunitat aquesta, es transforma en potencial pagadora de serveis

 

5. Per quines actuacions principals, a les zones comunes, he de pagar impostos en tant que copropietari a la comunitat?

 

 

 

 • Contractacions de treballadors externs a la Comunitat: Com explicarem s'hi aplica l'Impost de la Renda de les Persones Físiques (d'ara endavant IRPF)

 

 

   

    

   Segona Part: l'estudi de l'Impost de l'IRPF 

    

   1. Quina és la lògica general que porta fins al pagament de l'IRPF?

    

   Per entendre-la descriurem les fases que condueixen a la seva aplicació:

   a) Les persones físiques desenvolupem activitats econòmiques

    

   b) La nostra feina ens permet generar ingressos

    

   c) Aquests emoluments són el fet imposable de l'IRPF

    

    

   2. Per què he de pagar l'IRPF en una comunitat de propietaris si no he generat cap guany patrimonial derivat de la comunitat ni tampoc mai haurem de contractar cap treballador extern?

    

   Perquè és erroni basar-se en qualsevol dels dos supòsits de la pregunta. 

    

   a) Ser part de la comunitat de propietaris, pot generar-te guanys patrimonials perquè mentre:

   • Una ajuda pública, és en vigor o l'actuació que impulsa està en marxa, tens més recursos econòmics

    

   b) La Comunitat de Propietaris tard o d'hora haurà de contractar treballadors externs, com ara:

   • Persones per netejar, conserge, arquitectes rehabilitadors, etc.

    

    

   3. Quan hem de practicar la retenció de l'IRPF com a comunitat de propietaris?

    

   Hisenda ha resolt que cal fer-ho en quatre supòsits:

    

   1. En els casos que el prestatari d'un servei no incorpori la retenció a la factura emesa
   2. Si una comunitat de propietaris rep factures de diferents serveis o execucions d'obres, per part d'un empresari que tributa en el règim d'estimació objectiva (mòduls) estarà obligada a practicar una retenció de l'1% de la base impossible de la factura.
   3. Si qui presta aquests serveis és un empresari que tributa en el règim d'estimació directa no hi haurà obligació de retenir
   4. En el cas de pagament de serveis d'arquitectes, aparelladors, advocats, etc., la comunitat de propietaris practicarà la retenció del 15% sobre els ingressos íntegres satisfets al professional.

    

    

   4. Pagar l'IRPF és una obligació legal. Un hipotètic desconeixement d'aquesta és excusa per incomplir-la?

    

   Mai, si fos així cap llei tindria força coercitiva, perquè és podria al·legar constantment el desconeixement de qualsevol legislació.

   La font de Dret que ho explicita és el: Decret 1836/1974, de 31 de maig, a l'article 6.1 disposa que: "la ignorància de les lleis no excusa del seu compliment".

    

   5. Per què no és gens bona idea deure impostos? 

    

   Per què l'Administració d'Hisenda té, d'acord amb la Llei General Tributària potestat:

   • Inspectora

    

   • Sancionadora 

    

    De la mateixa manera, cal evitar deure diners als altres copropietaris

   Esbrina com t'ajudem amb la Fiscalitat


   Dins de l'equip de professionals de Finques Feliu comptem amb Administradors de Comunitats amb la necessària experiència i, cosa no menor, en formació constant, preparats per a resoldre els teus dubtes.

   De la mateixa manera, disposem de Fiscalistes per a aquells interrogants tan casuístics que únicament una persona experta en legislació tributària està en condicions de resoldre de manera definitiva. 

   Finques Feliu té la teva tranquil·litat entre les seves prioritats estratègiques!